Scheda numero 0025 – Matrimonio – Data 25/03/2022 – Sposi: Gigia e Gigio